منوی اصلی

روز بيست و پنجم

غسل و اعتکاف در دهه آخر رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ در فضیلت اعتکاف و غسل در دهه آخر ماه رمضان مطالبی را بیان می کنیم:

دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده است برای هر روز از ماه رمضان، دعای مخصوص به خود. دعای روز بیست و پنجم:

دعای شب بیست و ششم رمضان (مصباح المتهجد)

اعمال ماه رمضان؛ برای هر شب از دهه آخر ماه رمضان، دعایی ذکر شده که به ترتیب بیان می کنیم: شب ششم (بیست و ششم):

دعای هر شب دهه آخر رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعا را در هر شب از دهه آخر ماه رمضان می خوانیم:

دعای شب بیست و ششم ماه رمضان به نقل از کفعمی (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب ششم ( یعنی شب بیست و ششم):

دعای شب بیست و ششم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ این دعاها در ده شب آخر ماه رمضان در هر شب یک دعای بخصوص خوانده می شود.دعای شب ششم (یعنی شب بیست و ششم):

دعای پیامبر (ص) در شب بیست و ششم رمضان (بلدالامین)

اعمال ماه رمضان؛ دعاهایی که در هر یک از شب های ماه رمضان می خوانیم را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده اند. دعای شب بیست و ششم ماه رمضان:

صفحه‌ها