منوی اصلی

زمانی که افطار کردن در آن مستحب است (زاد المعاد)

زمانی که افطار کردن در آن مستحب است (زاد المعاد)

و اما آداب افطار؛ سنّت است كه اوّل نماز شام را و بعد از آن افطار كند.[1] مگر آن كه جمعى انتظار او برند يا آن‌كه گرسنگى يا تشنگى بر او غالب شده باشد و مانع حضور قلب او باشد در نماز؛ در اين دو صورت افطار را مقدّم داشتن بهتر است و در وقت افطار سوره‌ى انا انزلناه خواندن سنّت است چنان‌كه دانستى 


[1] ) وسائل:ج 10،ص 149،باب استحباب تقديم الصلاة. . . . 

افزودن دیدگاه جدید