منوی اصلی

مجموعه فضای مجازی در کلام رهبر (+پوستر)

مجموعه فضای مجازی در کلام رهبر (+پوستر)

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*اهمیت فضای مجازیبه اندازه
اهمیت انقلاب اسلامی است*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*در باب فرهنگ باید مراقبت بشود
که ما به فرهنگ مهاجم کمک  نکنیم
فرهنگ مهاجم خطرناک است*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*باید برای فضای دوم کشورسیاستگذاری
و برنامه ریزی انجام داد و از مزایای آن برای
زندگی آسانتر بهره جست*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*تسلط فرهنگی از تسلط سیاسی و
اقتصادی
خطرناک تر است*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*هدف دشمن از تهاجم فرهنگی
بی اعتقاد کردن نسل نو به دین
و اصول انقلابی می باشد*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*مساله فرهنگ را دست کم نگیرید
خیلی از مشکلات جامعه ما با فرهنگ
 سازی حل می شودتوجه کنید که امروز
 عمده قوای دشمن در جبهه فرهنگی
 کار می کند*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*در عرصه های مختلف فرهنگی باید
زمینه فکر صحیح  و داوری  میان فکر
صحیح و امکان داوری میان فکر صحیح و
باطل برای مردم و نسل نو را
فراهم اورد*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*هدف نظام اسلامی تحقق نظام
اسلامی و خواسته مردم ارائه صحیح
تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه
است لذا فضای فرهنگی کشور بایستی
به کسانی سپرده شودکه در قبال مردم
و انقلاب اسلامی متعهد هستند*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*فرهنگ مثل هواست که انسان وقتی
که این هوا را استنتاق کرده با هوایی
که استنتاق کرد و ان جانی که گرفته
می تواتد دو قدم بردارد و به جلو برود*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*در زمینه های فرهنگی دنبال
کارهای تشریفاتی و ویترینی نباشید
نمایش دادن کار فرهنگی نه اینکه
فایده ای ندارد ضرر هم دارد.
در زمینه ی فرهنگ باید دنبالکارهایی
محتوایی
و اصیل واقعی رفت که امروز
نیازعمده ی کشور هم این است.*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*عزیزان من کار را هر چه جدی تر
ادامه دهید چرا که فعالیتهای فرهنگی
شما از اول انقلاب نقش مهمیدر
ایستادگی و پیشرفت کشورایفا
کرده است*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*.مسئولان فرهنگی باید با حساسیت
و هوشیاری
مراقب رخنه های بسیار
خطرناک فرهنگی باشند و به وظایف
ایجابی و دفاعی خود در این زمینه
عمل می کنند.*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*هدف انقلاب اسلمی تحقق نظام 
اسلامیو خواسته مردم ارائه تفکر
اسلامیو تعمیق آن در جامعه است
لذا فضای فرهنگی کشور باید به کسانی
سپرده شود که  در قبال مردم و انقلاب
اسلامی متعهد هستند*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*در جنگ روانی جنگ نرم
د
شمن به دنبال انهدام سنگرهای
معنوی
است*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*امروز تاثیر رسانه ها و تلویزیون
و هنرها و این شبکه های عظیم
اطلاع رسانی اینترنتی و...
از سلاح و از موشک و از بمب اتم
بیشتر استروز به روز هم دارند
این میدان را گسترش می دهند.*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*امواج صوتی تصویری حامل ابتذال
بدتر و نافذتر از کشتی ها و هواپیماهای
جنگی برای سلطه مجدد دشمنان جهانی
اسلام زمینه سازی  می کند.*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*امروز ما د ریک میدان جنگ و
کارزار حقیقی فکری قرار داریم
این کارزارفکری است به هیچ وجه
به زیان مانیست به  سود ماست*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*اگر بتوانید اینها (اریانه ها و
ارتباطات اینترنتی و فضای مجازی
و سایبری) را یاد بگیرید می توانید
در یک کلمه حرف درست خودتان
را به هزاران مستمعی که شما
انها رانمی شناسید برسانید
این فرصت فوق العاده ای است*

فضای مجازی در کلام رهبری

*مقام معظم رهبری*


*مساله فرهنگ مهم است زیرا
اساس ایستادگی و حرکت نظام
اسلامی
مبتنی بر حفظ فرهنگ
اسلامی و انقلابی و تقویت جریان
فرهنگی
مومن و انقلابی است*


*حضرت امام خمینی (ره)*


*بر فرهنگ اسلامی تکیه زنید وبا غرب
وغربزدگی مبارزه نماییدو روی پای
خودتان بایستیدامروز زمانی است
که ملتها باید چراغ راه روشنفکرانشان
 شود و آنان رااز خودباختگی و زبونی 
درمقابل شرق و غرب نجات دهندکه
امروز،رور حرکت ملتهاست*

منبع: پایگاه رهروان ولایت

افزودن دیدگاه جدید