منوی اصلی

کلیپ تصویری فاطمی نیا: میوه فروش و دزد (+ متن)

کلیپ تصویری فاطمی نیا: میوه فروش و دزد (+ متن)

دزدی نزد میوه فروشی آمد. از قیمت میوه پرسید که صدتای آن چند است.  میوه فروش پاسخ داد. سپس دزد با سوالات متعدد از قیمت تعداد مختلف، میوه فروش را گیج کرد و پرسید یک دانه چند است؟ میوه فروش پاسخ داد وقتی صد عدد از آن فلان مقدار است، یک عدد که ارزشی ندارد. دزد گفت پس همان یک عدد را به من بده و میوه را گرفت و دوباره این قضیه تکرار شد و میوه ی دوم را گرفت. درباره ی میوه ی سوم، میوه فروش به خود آمد و ...

خوشا به حال آن میوه فروش که در سومین میوه به خود آمد.

 


 سخنان استاد فاطمی نیا درباره به تاراج رفتن عمر توسط نفس و شیطان
زمان: 162 ثانیه (03:51)

افزودن دیدگاه جدید