منوی اصلی

قرآن

ترتیل قرآن كريم: "سوره عبس " با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره عبس " با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره عبس هشتادمین سوره از قرآن است و دارای 47 آیه است.

تلاوت قرآن كريم: سوره مومنون آیه 1 تا 35 با صدای راغب مصطفی غلوش

تلاوت قرآن كريم: سوره مومنون آیه 1 تا 35 با صدای راغب مصطفی غلوش

سوره مؤمنون بیست و سومین سوره قرآن است ودارای 118 آیه است.

تلاوت قرآن كريم: سوره الرحمن ،آیه 9 تا 33 ،حاقه 1 تا 24 با صدای راغب مصطفی غلوش

تلاوت قرآن كريم: سوره الرحمن ،آیه 9 تا 33 ،الحاقه 1 تا 24 با صدای راغب مصطفی غلوش

سوره الرحمن پنجاه و پنجمین سوره از قرآن است و دارای 78 آیه است و سوره الحاقه شصت و نهمین سوره از قرآن است و دارای 52 آیه است

ترتیل قرآن كريم: "سوره نازعات " با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره نازعات " با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره نازعات هفتاد و نهمین سوره از قرآن است و دارای 46 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره نبأ " با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره نبأ " با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره نبأ هفتاد و هشتمین سوره از قرآن است و دارای 40 آیه است.

تلاوت قرآن كريم: سوره نساء آيه 76 تا 81 با صدای راغب مصطفی غلوش

تلاوت قرآن كريم: سوره نساء آيه 76 تا 81 با صدای راغب مصطفی غلوش

سوره نساء چهارمین سوره قرآن کریم و دارای 176 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره ق" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره ق" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره ق پنجاهمین سوره از قرآن است و دارای 45 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره ص" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره ص" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره ص سی و هشتمین سوره قرآن است و دارای 88 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره صافات" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره صافات" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره صافات سی و هفتمین سوره قرآن است و دارای 182 آیه است.

تلاوت قرآن كريم: سوره نحل آیات ۹۰ تا ۱۱۱ با صدای انور شحات انور

تلاوت قرآن كريم: سوره نحل آیات ۹۰ تا ۱۱۱ با صدای انور شحات انور

سوره نحل شانزدهمین سوره قرآن است و دارای 128 آیه است.

تلاوت قرآن كريم: سوره آل‌عمران آیه ۱۲۶ تا ۱۳۶ و آیه ۱ الی ۵ سوره علق با صدای راغب مصطفی غلوش

تلاوت قرآن كريم: سوره آل‌عمران آیه ۱۲۶ تا ۱۳۶ و آیه ۱ الی ۵ سوره علق با صدای راغب مصطفی غلوش

سوره آل‌عمران آیه ۱۲۶ تا ۱۳۶ و آیه ۱ الی ۵ سوره علق

ترتیل قرآن كريم: "سوره حمد" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره حمد" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره فاتحه یا حمد نخستین سوره قرآن کریم، ملقب به ام الکتاب، از سوره‌های مکی و در جزء یک قرار دارد.

تلاوت قرآن كريم: "سوره بقره آیه 263 تا 281 ، نازعات آیه 26 تا 41" با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: "سوره بقره آیه 263 تا 281 ، نازعات آیه 26 تا 41" با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت سوره بقره آیه 263 تا 281 ، نازعات آیه 26 تا 41

ترتیل قرآن كريم: "سوره الرحمن" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره الرحمن" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره الرحمن پنجاه و پنجمین سوره از قرآن است و دارای 78 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره یس" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره یس" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره یس سی و ششمین سوره قرآن است و دارای 83 آیه است.

تلاوت قرآن كريم: "سوره تحریم آیه 1 تا 7" با صدای عبدالمنعم طوخی

تلاوت قرآن كريم: "سوره تحریم آیه 1 تا 7" با صدای عبدالمنعم طوخی

سوره تحریم شصت و ششمین سوره از قرآن است و دارای 12 آیه است.

تلاوت قرآن كريم: "سوره ق آیه ۲۷ تا ۴۵" با صدای استاد مصطفی اسماعیل

تلاوت قرآن كريم: "سوره ق آیه ۲۷ تا ۴۵" با صدای استاد مصطفی اسماعیل

سوره ق پنجاهمین سوره از قرآن است و دارای 45 آیه است.

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بینه با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بینه با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره بینه    

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره تین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره تین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره تین   

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره ضحى با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره ضحى با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره ضحى   

صفحه‌ها